Giải Bài 13 Gdcd 11 : Bài 13

Bác Hồ đã từng nói: Một dân tộc dốt là một dân tộc yếu. Thật vậy, một dân tộc mà dân trí thấp thì khó có điều kiện để tiếp thu và phát triển. Vì vậy, yếu tố con người là quan trọng, cần phải có chính sách giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hóa… để đưa đất nước giàu mạnh.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

*

A. Kiến thức trọng tâm

1. Chính sách giáo dục và đào tạo

a. Nhiệm vụ của giáo dục và đào tạo

Nâng cao dân tríĐào tạo nhân lực và bồi dưỡng nhân tài nhằm phát triển tài năng trí tuệ.Cung cấp cho đất nước nguồn lao động có chất lượng cao.

Đang xem: Bài 13 gdcd 11

b. Phương hướng cơ bản để phát triển giáo dục và đào tạo

Nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục và đào tạoMở rộng quy mô giáo dụcƯu tiên đầu tư giáo dụcThực hiện công bằng xã hội trong giáo dụcXã hội hóa sự nghiệp giáo dụcTăng cường hợp tác quốc tế về giáo dục và đào tạo

2. Chính sách khoa học và công nghệ

a. Nhiệm vụ của khoa học và công nghệ

Giải đáp kịp thời những vấn đề lí luận và thực tiễn do cuộc sống đặt raCung cấp luận cứ khoa học cho việc hoạch định đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước.Đổi mới và nâng cao trình độ công nghệ trong toàn bộ nền kinh tế quốc dân.Nâng cao trình độ quản lí, hiệu quả của hoạt động khoa học và công nghệ

b. Phương hướng cơ bản để phát triển khoa học và công nghệ

Đổi mới cơ chế tổ chức, quản lí khoa học và công nghệTạo thị trường cho khoa học và công nghệPhát triển tiềm lực khoa học và công nghệTập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm

3. Chính sách văn hóa

a. Nhiệm vụ của văn hóa

Xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộcXây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện về chính trị, tư tưởng, trí tuệ, đạo đức, thể chất, năng lực sáng tạo.

Xem thêm: Lee Yo Won

b. Phương hướng cơ bản để xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc

Làm cho chủ nghĩa Mác – Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh giữ vai trò chủ đạo trong đời sống tinh thần của nhân dân.Kế thừa, phát huy những di sản và truyền thống văn hóa của dân tộc.Tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loạiNâng cao hiểu biết và mực hưởng thụ văn hóa, phát huy tiềm năng sáng tạo văn hóa của nhân dân…

4. Trách nhiệm công dân đối với chính sách giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hóa.

Xem thêm: Soạn Bài Chiếc Lược Ngà Của Nguyễn Quang Sáng, Soạn Bài Chiếc Lược Ngà

Tin tưởng và chấp hành đúng chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về GD-ĐT, KH-CN, văn hóaThường xuyên nâng cao trình độ học vấn, coi trọng việc tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loạiRa sức trao dồi phẩm chất đạo đức, chiếm lĩnh kiến thức KH-KT hiện đại để thực hiện ước mơ làm cho đất nước ngày càng giàu mạnhCó quan hệ tốt đẹp với mọi người xung quanh, biết phê phán những thói hư tật xấu trong xã hội.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: bài tập tổng hợp