Cách Tính Tiền Sử Dụng Đất Khi Chuyển Mục Đích, Sử Dụng Đối Với Hộ Gia Đình, Cá Nhân

(Luật Tiền Phong) – làm thế nào để biết cách tính tiền sử dụng đất chính xác nhất? Tiền sử dụng đất phải nộp khi được giao đất, được thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất khác nhau như thế nào?

Các bạn đọc bài viết của chúng tôi để biết chi tiết về vấn đề này nhé.

Đang xem: Cách tính tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích

*

Cách tính tiền sử dụng đất chính xác nhất

Bài viết gồm các nội dung chính sau đây:

1. Cách tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất

2. Cách tính tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất

Đối với tổ chức kinh tế

Đối với hộ gia đình, cá nhân

Mời bạn đọc theo dõi bài viết để biết thêm chi tiết!

Tiền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai 2013 và Nghị định số 45/2014/NĐ-CP về thu tiền sử dụng đất là một trong những nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất trong các trường hợp: giao đất có thu tiền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất hoặc công nhận quyền sử dụng đất. Vậy cách tính tiền sử dụng đất trong từng trường hợp cụ thể được quy định như sau:

1. Cách tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất

Cách tính tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 4 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP trong từng trường hợp cụ thể như sau:

Trường hợp được giao đất thông qua hình thức đấu giá:

Tiền sử dụng đất = Diện tích đất có thu tiền sử dụng đất x Giá đất trúng đấu giá

Trường hợp được giao đất không thông qua đấu giá:

Tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất thì tiền sử dụng đất phải nộp được xác định theo công thức sau:

Tiền sử dụng đất phải nộp

=

Giá đất tính thu tiền sử dụng đất theo mục đích sử dụng đất

x

Diện tích đất phải nộp tiền sử dụng đất

Tiền sử dụng đất được giảm theo quy định tại Điều 12 Nghị định này (nếu có)

Tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng được trừ vào tiền sử dụng đất (nếu có)

2. Cách tính tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất

Đối với tổ chức kinh tế:

– Thu 100% tiền sử dụng đất theo giá của loại đất sau khi chuyển mục đích nếu chuyển từ đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp được giao không thu tiền sử dụng đất sang đất ở; chuyển từ đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp được giao không thu tiền sử dụng đất sang đất nghĩa trang, nghĩa địa.

– Trường hợp được Nhà nước giao đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở có thu tiền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2014, khi được chuyển mục đích sang đất ở thì nộp tiền sử dụng đất bằng mức chênh lệch giữa tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở trừ (-) tiền sử dụng đất tính theo giá đất của loại đất trước khi chuyển mục đích của thời hạn sử dụng đất còn lại tại thời điểm được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

– Trường hợp được Nhà nước cho thuê đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở theo hình thức trả tiền thuê đất hàng năm, khi được chuyển mục đích sang đất ở đồng thời với chuyển từ thuê đất sang giao đất thì nộp 100% tiền sử dụng đất theo giá đất ở.

– Trường hợp được Nhà nước cho thuê đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở dưới hình thức trả tiền thuê đất một lần, khi được chuyển mục đích sang đất ở đồng thời với chuyển từ thuê đất sang giao đất thì nộp tiền sử dụng đất bằng mức chênh lệch giữa tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở trừ (-) tiền thuê đất phải nộp một lần của loại đất trước khi chuyển mục đích theo thời hạn sử dụng đất còn lại.

– Chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp tổ chức kinh tế nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất hợp pháp theo pháp luật đất đai để thực hiện dự án đầu tư mà phải chuyển mục đích sử dụng đất thì thu tiền sử dụng đất như sau:

+ Trường hợp tổ chức kinh tế nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất hợp pháp để thực hiện dự án đầu tư mà phải chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở, đất nghĩa trang, nghĩa địa thì nộp tiền sử dụng đất theo giá đất của loại đất sau khi chuyển mục đích sử dụng đất.

+ Khoản tiền tổ chức kinh tế đã trả để nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất được trừ vào số tiền sử dụng đất phải nộp khi chuyển mục đích. Khoản tiền này được xác định theo giá đất của mục đích sử dụng đất nhận chuyển nhượng tại thời điểm được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất nhưng không vượt quá số tiền bồi thường, hỗ trợ tương ứng với trường hợp Nhà nước thu hồi đất theo quy định của pháp luật.

– Khoản tiền tổ chức kinh tế đã trả để nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nêu trên được xác định như sau:

+ Trường hợp giá đất để tính tiền sử dụng đất của loại đất sau khi chuyển mục đích được xác định bằng phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất thì giá của loại đất nhận chuyển nhượng cũng được xác định bằng phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất.

+ Trường hợp giá đất để tính tiền sử dụng đất của loại đất sau khi chuyển mục đích được xác định bằng các phương pháp so sánh trực tiếp, chiết trừ, thu nhập, thặng dư thì giá của loại đất nhận chuyển nhượng cũng được xác định lại theo các phương pháp này.

Đối với hộ gia đình, cá nhân:

– Nếu chuyển từ đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở sang làm đất ở; chuyển từ đất có nguồn gốc là đất vườn, ao gắn liền nhà ở nhưng người sử dụng đất tách ra để chuyển quyền hoặc do đơn vị đo đạc khi đo vẽ bản đồ địa chính từ trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 đã tự đo đạc tách thành các thửa riêng sang đất ở thì thu tiền sử dụng đất bằng 50% chênh lệch giữa tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở với tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp tại thời điểm có quyết định chuyển mục đích của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

– Nếu chuyển từ đất nông nghiệp được Nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất sang đất ở thì thu tiền sử dụng đất bằng mức chênh lệch giữa tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở với tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp tại thời điểm có quyết định chuyển mục đích của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Xem thêm: Cách Loại Bỏ Giới Hạn Vivavideo Pro Miễn Phí Cho Android, Làm Sao Để Gỡ Giới Hạn 5 Phút Trên Viva Video

– Chuyển mục đích từ đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở thì thu tiền sử dụng đất như sau:

+ Nếu đất phi nông nghiệp đã được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất có thời hạn sử dụng ổn định, lâu dài trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 mà không phải là đất được Nhà nước giao hoặc cho thuê, khi chuyển mục đích sang đất ở thì không phải nộp tiền sử dụng đất.

+ Nếu đất phi nông nghiệp dưới hình thức được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2014, khi được chuyển mục đích sang đất ở thì thu tiền sử dụng đất bằng chênh lệch giữa tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở với tiền sử dụng đất tính theo giá đất phi nông nghiệp của thời hạn sử dụng đất còn lại.

+ Trường hợp thuê đất phi nông nghiệp của nhà nước trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê, khi được chuyển mục đích sang đất ở đồng thời với chuyển từ thuê đất sang giao đất thì nộp tiền sử dụng đất bằng mức chênh lệch giữa tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở trừ (-) tiền thuê đất phải nộp một lần tính theo giá đất phi nông nghiệp của thời hạn sử dụng đất còn lại.

+ Trường hợp được nhà nước cho thuê đất phi nông nghiệp không phải là đất ở trả tiền thuê hàng năm thì thu tiền sử dụng đất bằng 100% tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở tại thời điểm có quyết định chuyển mục đích của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

– Chuyển mục đích sử dụng đất có nguồn gốc từ nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất hợp pháp theo pháp luật đất đai của người sử dụng đất sang đất ở thì căn cứ vào nguồn gốc đất nhận chuyển nhượng để thu tiền sử dụng đất theo quy định.

Nếu trên đất có nhà ở, công trình xây dựng trước 15 tháng 10 năm 1993, không bị xử phạt hành chính vi phạm về đất đai thi thu tiền sử dụng đất như sau:

+ Nếu trên đất có nhà ở thì không phải nộp tiền sử dụng đất đối với diện tích đất ở đang sử dụng trong hạn mức công nhận đất ở cho mỗi hộ gia đình, cá nhân;

+ Phần diện tích đất ở vượt hạn mức công nhận đất ở (nếu có) thì phải nộp tiền sử dụng đất bằng 50% tiền sử dụng đất.

+ Nếu đất có công trình xây dựng không phải là nhà ở, nếu được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp như hình thức được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất với thời hạn sử dụng lâu dài thì không phải nộp tiền sử dụng đất.

Nếu sử dụng đất vi phạm hành chính về đất đai nhưng nay nếu được Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở thì phải nộp 50% tiền sử dụng đất đối với diện tích đất trong hạn mức công nhận đất ở.

Phần vượt hạn mức công nhận đất ở phải nộp 100% theo giá đất hiện hành.

Nếu trên đất có công trình không phải là nhà ở, nếu được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp như hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất với thời hạn sử dụng lâu dài thì phải nộp 50% tiền sử dụng đất.

Xem thêm: Cgv Giga Mall Thủ Đức – Quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh(+84 1900 6017)

Nếu còn băn khoăn, vướng mắc hoặc cần được hỗ trợ tính toán tiền sử dụng đất nói riêng và các nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất nói chung, Quý khách vui lòng liên hệ tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 1900 6289 để được trợ giúp.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Chuyển file