Vẽ Sơ Đồ Tư Duy Gdcd 11 Bài 1 1, Gdcd 11 Bài 1: Công Dân Với Sự Phát Triển Kinh Tế

Sơ đồ tư duy GDCD 12 bài 9

A. Tìm hiểu kiến thức GDCD 12 bài 9 trước khi vẽ sơ đồ tư duy GDCD 12 bài 9: Pháp luật với sự phát triển bàn vững của đất nước

I. Kiến thức cơ bản:

1. Vai trò của pháp luật đối với sự phát triển bền vững của đất nước: (Đọc thêm)

2. Một số nội dung cơ bản của pháp luật trong sự phát triển bền vững của đất nước:

a. Một số nội dung cơ bản của pháp luật về phát triển kinh tế:

* Quyền tự do kinh doanh:

– Khái niệm: mọi công dân khi có đủ điều kiện do pháp luật quy định đều có quyền tiến hành hoạt động kinh doanh sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chứng nhận đăng kí kinh

– Biểu hiện:

+ Lựa chọn quyết định kinh doanh mặt hàng nào.Bạn đang xem: Vẽ sơ đồ tư duy gdcd 11 bài 9

+ Lĩnh vực kinh doanh.

Đang xem: Sơ đồ tư duy gdcd 11 bài 1

+ Quy mô lớn hay nhỏ.

+ Theo hình thức kinh doanh nào.

* Nghĩa vụ của công dân khi thực hiện các hoạt động kinh doanh:

– Khái niệm: Khi tiến hành hoạt động kinh doanh, công dân phải thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ mà pháp luật quy định cho mọi đối tượng, từng thành phần kinh tế và từng loại hình doanh nghiệp.

– Biểu hiện:

+ Kinh doanh đúng ngành, nghề ghi trong giấy phép kinh doanh và những ngành, nghề mà pháp luật không cấm.

+ Nộp thuế đầy đủ theo quy định của pháp luật.

+ Bảo vệ môi trường.

+ Tuân thủ các quy định về quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội…

b. Một số nội dung cơ bản của pháp luật về phát triển về văn hóa: (Đọc thêm)

c. Nội dung cơ bản của pháp luật trong phát triển các lĩnh vực xã hội:

– Xóa đói, giảm nghèo:

+ Các cơ sở kinh doanh bằng nhiều giải pháp tạo ra việc làm.

+ Các chính sách 134, 135 của Chính phủ.

+ Tăng nguồn vốn trợ giúp người nghèo…

– Vấn đề dân số:

+ Kìm chế gia tăng dân số.

+ Luật Hôn nhân và gia đình, Pháp lệnh dân số quy định công dân thực hiện kế hoạch hóa gia đình và sinh đẻ có kế hoạch.

+ Xây dựng gia đình bền vững hạnh phúc.

– Vấn đề phòng chống tệ nạn xã hội:

+ Luật Phòng, chống ma túy.

+ Luật Phòng, chống mại dâm

+ Đấu tranh phòng, chống tội phạm.

+ Ngăn chặn, bài trừ ma túy, mại dâm, HIV/AIDS

d. Một số nội dung cơ bản của pháp luật về bảo vệ môi trường:

– Pháp luật quy định các nguyên tắc về bảo vệ môi trường.

– Hoạt động bảo vệ môi trường:

+ Bảo tồn và sử dụng hợp lý tài nguyên.

+ Bảo vệ môi trường trong sản xuất kinh doanh.

+ Bảo vệ môi trường đô thị khu dân cư.

+ Bảo vệ môi trường biển, sóng, nguồn nước khác.

+ Phòng ngừa khắc phục ô nhiễm môi trường.

– Pháp luật xác định rõ trách nhiệm của Nhà nước, các tổ chức và mọi công dân trong bảo vệ và phát triển rừng, đồng thời trừng trị nghiêm khắc các hành vi phá hoại rừng.

– Pháp luật nghiêm cấm:

+ Các hành vi khai thác, đánh bắt nguồn tài nguyên sinh vật bằng công cụ hủy diệt.

+ Khai thác, kinh doanh tiêu thụ thú vật, động vật quý hiếm.

Xem thêm: Giải Bài Tập Sgk Tiếng Anh 8 Unit 10 Lớp 8 Listen And Read, Unit 10 Lớp 8: Listen And Read

+ Thải chất thải chưa xử lý, chất nhiễm xạ có hại vào đất, vào nước.

e. Một số nội dung cơ bản của pháp luật về quốc phòng, an ninh:

– Ý nghĩa:

+ Tăng cường quốc phòng để xây dựng và bảo vệ vững chắc tổ quốc.

+ Bảo vệ chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia.

+ Phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại vững mạnh.

+ Giữ vững ổn định chính trị trong nước.

– PL quy định:

+ Củng cố quốc phòng, bảo vệ an ninh quốc gia là nhiệm vụ của toàn dân mà nòng cốt là Quân đội nhân dân và Công an nhân dân.

+ Các cơ quan, tổ chức và công dân có trách nhiệm, nghĩa vụ tham gia củng cố quốc phòng, bảo vệ an ninh quốc gia…

+ Mọi hành vi xâm phạm an ninh quốc gia sẽ bị xử lý nghiêm minh.

– Bảo vệ Tổ quốc là nghĩa vụ thiêng liêng và quyền cao quý của công dân. Nhà nước ban hành chế độ nghĩa vụ quân sự, thực hiện giáo dục quốc phòng…

Là cơ sở, điều kiện để công dân phát triển toàn diện.Pháp luật quy định quyền học tập của công dân là nhằm đảm bảo công bằng xã hội trong giáo dục.

4. Trách nhiệm của Nhà nước và công dân:

a. Trách nhiệm của Nhà nước:

– Ban hành chính sách, pháp luật, thực hiện đồng bộ các biện pháp cần thiết để các quyền này đi vào cuộc sống mỗi người dân.

Thực hiện công bằng xã hội trong giáo dục.Khuyến khích phát huy sự tìm tòi, sáng tạo trong nghiên cứu khoa học.Đảm bảo những điều kiện để phát triển và bồi dưỡng nhân tài cho đất nước.

b. Trách nhiệm của công dân:

Có ý thức học tập tốt để có kiến thức, xác định mục đích học tập đúng đắn.Có ý chí phấn đấu vươn lên trong học tập, nghiên cứu khoa học, lao động sản xuất.Góp phần tích cực vào việc nâng cao dân trí của đất nước

B. Sơ đồ tư duy GDCD 12 bài 9

*

C. Trắc nghiệm GDCD 12 bài 9

Câu 182: Thế giới chọn ngày môi trường là ngày:

A. Ngày 5 tháng 6 hàng năm.

B. Ngày 6 tháng 5 hàng năm.

C. Ngày 5 tháng 5 hàng năm.

D. Ngày 10 tháng 6 hàng năm.

Câu 183: Những vi phạm pháp luật nghiêm trọng về bảo vệ môi trường đều sẽ bị truy cứu trách nhiệm theo quy định của :

A. Bộ luật Hình sự

B. Luật Dân sự

C. Luật Hành chính

D. Luật Môi trường

Câu 184: Việc đưa ra các quy định về thuế, pháp luật tác động đến lĩnh vực nào sau đây ?

A. Môi trường

B. Văn hóa

C. Kinh tế

D. Quốc phòng, an ninh

Câu 185: Pháp luật quy định các mức thuế khác nhau đối với các doanh nghiệp, căn cứ vào

A. Ngành, nghề, lĩnh vực và địa bàn kinh doanh.

B. Khả năng kinh doanh của doanh nghiệp.

C. Thời gian kinh doanh của doanh nghiệp.

D. Uy tín của người đứng đầu doanh nghiệp.

Câu 186: Nói đến vai trò của pháp luật đối với sự phát triển bền vững của đất nước là nói đến sự tác động của pháp luật đối với

A. Các lĩnh vực về kinh tế, xã hội, môi trường, quốc phòng – an ninh.

B. Lĩnh vực bảo vệ môi trường.

C. Việc xây dựng và bảo vệ đất nước.

D. Các lĩnh vực kinh tế, môi trường và văn hóa xã hội.

Xem thêm: Review Phim “Breaking Bad”, Watch Breaking Bad Season 1

Câu 187: Pháp luật phát triển các lĩnh vực xã hội bao gồm các quy định về:

A. Dân số và giải quyết việc làm

B. Phòng, chống tệ nạn xã hội

C. Xóa đói giảm nghèo và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân

Câu 188: Pháp luật quy định củng cố quốc phòng, an ninh là nhiệm vụ của toàn dân mà nòng cốt là………………và Công an nhân dân.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Tư duy